اخلاق حرفه ای

  • Trainers
  • سید حمید رضا قاسمپور شیرازی |

درس پودمانی اخلاق حرفه ای شامل 5 پودمان امانتداری مسئولیت پذیری درستکاری رعایت انصاف بهره وری می باشد . 

شیوه ارزشیابی به صورت پودمان پودمان می باشد . فعالیت های موجود در کتاب به ترتیب گذاشته می شود . اطلاعات عمومی بالا در این درس پیشرفت قابل توجهی را در پی دارد. 

Course Information

Coaches

سید حمید رضا قاسمپور شیرازی

سید حمید رضا قاسمپور شیرازی